Tiger
______________________________________________________________

Tiger เกิดขึ้นได้จากการรวมตัวของกลุ่มคนที่เรียนนาฏศิลปไทย ดนตรีไทย และกลองนานาชาติ มีความรักและสนใจในศิลปะการแสดงต่างๆ จึงมีการรวมกลุ่มฝึกซ้อมร่วมกันเพื่อผลิตผลงานการแสดง ในรูปแบบเฉพาะกลุ่ม บนความรู้ในศาสตร์ที่ได้เรียนมา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  และมุ่งมั่นทำในงานศิลปะการแสดงที่รักและชอบ นำเสนอต่อประชาชนในโอกาสต่างๆ


  

© 2014 TIGERDRUMTHAILAND, ALL RIGHTS RESERVED
 
   โบโซ่   คลังเอกสาร   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน  
เว็บสำเร็จรูป
×